УСЛУГИ

GDPR

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION-Регламент 2016/679):
През месец Май 2016 г. Европейският съюз въведе задължителния регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). Той покрива различните аспекти на боравенето с лични данни от страна на всички организации по света, които оперират с лични данни на граждани на ЕС. Регламентът се прилага ефективно след 25 май 2018 г, като компаниите и държавните учреждения са длъжни да въведат всички изисквания, които има единната рамка, налагана от GDPR. Общата цел на този регламент е да защити, както интересите на бизнеса, така и правата на гражданите.
Буллсофт ЕООД предоставя:
 • Професионални консултации по прилагане правилата на GDPR, в това число обработка на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни и сигурността на информацията, в съответствие с регулаторните изисквания и директиви на ЕК в областта, в т.ч. GDPR и др.;
 • Интегрирани решения, съчетаващи GDPR и международния стандарт за сигурност на информацията ISO27001:2013.
 • IT решения за ефективно предотвратяване изтичането на чувствителна информация от организацията.
 • Криптиране на данните.
Етапите при постигане на регулаторна съвместимост и постигане на съответствие спрямо GDPR включват:
 • GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие на организацията;
 • Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR;
 • Съдействие при внедряване на правилата и процедурите за изпълнение на изискванията на GDРR и привеждане в пълно съответствие с регламента;
 • Наблюдение и мониторинг на съответствието на GDРR: поддържане на регистри, политики, записи и документи от професионалисти в областта на личните данни;

Сигурност на информацията

Буллсофт ЕООД предлага на своите клиенти максимално да минимизират грешките и загубите от изтичане на информация, чрез прилагане на технологични решения и услуги от най висок клас: напълно съвместими с GDPR са решенията за криптиране на данните – Deslock Encryption; за предотвратяване изтичането на информация Safetica DLP и за криптирано съхранение на резервните копия на информацията XOPERO Backup and Recovery.

– Криптирането на информацията чрез Deslock Encryption се препоръчва при въвеждане на GDPR и е единственото технологично решение за покриване на част от изискванията, споменато пряко в Регламент 2016/679. Deslock Encryption криптира целия компютър, USB памети, отделни файлове директории, мейли и части от документи.

Safetica DLP е решение, което дава ясна картина за това какво се случва реално в организацията и данните, с които работи тя. С него може да предотвратите: изтичане на данни от организацията ви; манипулиране и неоторизиран достъп до лични данни от служителите ви; кражба на ценна информация за бизнеса ви и личните данни на клиентите ви. Със Safetica може да докажете на регулаторните органи: кои от служителите ви и кога са имали достъп до лични данни, с каква цел и какво са направили с тях (преглед, принтиране, копиране и др.);кои файлове, кога и от кои от служителите ви са препращани или редактирани.

XOPERO Backup and Recovery е решение за криптирано съхранение на резервните копия на информацията. Криптирането чрез AES 256 ви гарантира, че никой няма да има достъп до данните ви без право. Бекъпите се защитават по време на прехвърляне и докато се съхраняват. Можете да използвате и персонализиран ключ за криптиране за още по-високо ниво на защита.

ISO 27001:2013 (БДС EN ISO/IEC 27001:2017) – Системи за управление на сигурността на информацията;

ISO 22301:2014 (БДС EN ISO 22301:2015) – Сигурност на обществото. Системи за управление на непрекъснатостта на дейността;

Съхранение и обработка на документи

За да работи пълноценно и коректно едно Business Intelligence (BI) приложение, то трябва да разполага с всички налични данни, които трябва да са изчистени от грешки и дублирани записи, добре структурирани и надеждно съхранени. Това се постига с използване на т.нар. „хранилища за данни“ (от анг. Data Warehouse). Те представляват склад за всички видове електронни данни, които съществуват в организацията. В този склад данните ще са предметно ориентирани, интегрирани (т.е. с регистрирани връзки между тях), исторически класифицирани и непроменяеми. Складирането на данни ще става върху специален външен дисков масив или върху дисковете на един или няколко компютъра. Хранилището за данни ще предоставя средства и технологии за:

 • оптимизирано съхранение на данните с цел тяхното бързо и лесно предоставяне на бизнес потребителите при заявка;
 • извличане и трансформиране на данни за различни цели;
 • анализ и изследване в дълбочина (Data Mining).
 • изключителна производителност на приложението и големи възможности за скалируемост при изграждане на хранилища за данни;
 • улеснено управление на процеса по интегриране и зареждане на качествени данни в хранилището;
 • подобрена производителност, безотказна работа и управляемост на данните в хранилището, посредством технология за разделяне (Partitioning) на големите таблици на сектори.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

  Ние разработваме и внедряваме специализирани софтуерни приложения и решения за бизнеса и публичния сектор. Стремим се да предоставяме на партньорите ни съвременни софтуерни решения, да оказваме експертна техническа помощ и специализирани консултантски услуги в областта на информационните технологии, както и аутсорсинг услуги на български и чуждестранни организации. Специализирани сме се в разработването на уеб базирани софтуерни приложения.
Фокусът ни е върху системи в следните области:
 • Разработване и поддържане на софтуер/системи за управление на бизнеса (напр. ERP системи за управление на ресурсите на организацията чрез вътрешен обмен на информация между различните функционални звена, като счетоводство, планиране, производство, маркетинг; CRM приложения за управление на информацията за клиентите; HR приложения за управление на човешките ресурси, база данни и др.)
 • Разработване и поддържане на уеб приложения (напр. разработване на уебсайт на организацията, уеб приложения, онлайн магазин и др.)
 •  Сигурност и защита на данните (анализ и тестване на сигурността, обучения свързани със сигурността, решаване на проблеми свързани с ИКТ сигурността и др.)

Бизнес анализи (BI)

Буллсофт ЕООД предоставя изготвяне на специализирани регулярни и прогнозни отчети, справки и анализи в областта на финансите, продажбите, маркетинга и др., както и цялостни бизнес анализи /BI/ чрез осигурен достъп до консолидирани бази данни от разнородни източници, предоставени от клиенти.

В днешната променлива бизнес среда редовният и адекватен анализ на фирмените данни е от изключително значение за развитието на всяка организация. Чрез тази услуга Вие ще имате достъп до унифицирана, надеждна информация чрез актуални отчети, както за текущи, така и за бъдещи периоди в области като финанси, продажби, месечни приходи/печалба, управление на ключови за фирмите проекти, ефективност, анализ на риска, темп на развитие и др. Нашата платформа позволява извличане, обработка и визуализиране в подходящ и лесен за възприемане вид на големи обеми от данни от различни източници – Data Warehouses и бази данни. Решението дава възможност за създаване на гъвкави анализи, справки и визуализации, които подпомагат потребителите в ежедневното и стратегическото вземане на информирани бизнес решения. За всеки клиент се създават индивидуални приложения, отговарящи на специфичните бизнес процеси и потребности на неговия бизнес. Обхващат се основните процеси и анализи: Мениджърски Dashboard-ове; Справки по ключови бизнес показатели; Справки по документи; Рипорт генератор с възможност за изнасяне във формати. По този начин клиента получава осезаеми ползи, спестени време и ресурси за своята организация:
 • намаляване на времето за изпълнение на рутинни задачи по обработка на данните;
 • наличие на точна и вярна отчетност в компанията по всяко време;
 • единна версия на истината – централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;
 • повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически и средносрочни и краткосрочни решения;
 • надеждност и прецизност на информацията и бърз достъп до справки и анализи;
 • откриване на зависимости в данните, които да водят до нови възможности;
 • наличие на ключови показатели , които да измерват постигането на стратегическите цели на компанията;
 • намаляване на времето и усилието за изработване на справки и анализи;
 • достъп до отчетите и регистрите от всяко място и през всякакви устройства – стационарни и мобилни;
 • възможност за проследяване на показателите от резултат на ниво компания до първоизточника на информацията;
 • обвързване на справки, анализи и ключови показатели към конкретните дейности, ангажименти и потребности на служителите на компанията.

Разработване на CLOUD платформи

  Всички вече ползват cloud решения, като по този начин се спестяват разходи, намаляват се усилията по поддръжка на ИТ инфраструктурата и се вдига качеството на ИТ услугите.

Буллсофт ЕООД предлага разработване, внедряване и предоставяне на ИТ cloud услуги, платформи и решения, заедно с физическа инфраструктура към нея.

Основните направления според видимостта са три:
 • Частен cloud (private cloud) означава вътрешнофирмена cloud инфраструктура (хардуер + софтуер), която консолидира ИТ услугите на дадена фирма или организация, но не е достъпна за външни организации.
 • Публичен cloud (public cloud) означава ИТ инфраструктура, платформа или услуга, която е публично достъпна в Интернет. Те се разделят на три основни категории: IaaS, PaaS и SaaS.
 •  Хибриден cloud (hybrid cloud) е смесица между частен и публичен cloud с цел намаляване на разходите.