БИЗНЕС АНАЛИЗИ (BI)

 

Нашата компания ви предлага:

 • Изготвяне на бизнес анализ по финансови и нефинансови параметри относно капацитета на вашата компания за кандидатстване, одобрение и успешно изпълнение на проекти по Оперативните програми на България, съфинансирани от европейските фондове, Национален план за възстановяване и устойчивост и други програми на ЕС.
 • Изготвяне на бизнес анализи по зададени от вас параметри;
 • Текущи финансови справки и отчети /продажби, приходи, маркетинг и др./;
 • Достъп до вашите анализи и справки чрез иновативно уеб базирано решение на аутсорсинг по всяко време от стационарни и мобилни устройства. Нашата платформа позволява извличане, обработка и визуализиране в подходящ и лесен за възприемане вид на големи обеми от данни от различни източници – Data Warehouses и бази данни. Решението дава възможност за създаване на гъвкави анализи, справки и визуализации, които подпомагат потребителите в ежедневното и стратегическото вземане на информирани бизнес решения. За всеки клиент се създават индивидуални приложения, отговарящи на специфичните бизнес процеси и потребности на неговия бизнес;
 • Достъп до унифицирана, надеждна информация чрез актуални отчети, както за текущи, така и за бъдещи периоди в области като финанси, продажби, месечни приходи/печалба, управление на ключови за фирмите проекти, ефективност, анализ на риска, темп на развитие и др.
 • Сигурни и защитени данни.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ?

 • Навременна, точна, прецизна информация и професионални съвети относно възможностите на компанията ви да получи европейско финансиране.
 • Намаляване на времето за изпълнение на рутинни задачи по обработка на данните;
 • Наличие на точна и вярна отчетност в компанията по всяко време;
 • Единна версия на истината – централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;
 • Повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически и средносрочни и краткосрочни решения;
 • Надеждност и прецизност на информацията и бърз достъп до справки и анализи;
 • Откриване на зависимости в данните, които да водят до нови възможности;
 • Наличие на ключови показатели , които да измерват постигането на стратегическите цели на компанията;
 • Намаляване на времето и усилието за изработване на справки и анализи;
 • Достъп до отчетите и регистрите от всяко място и през всякакви устройства – стационарни и мобилни;
 • Възможност за проследяване на показателите от резултат на ниво компания до първоизточника на информацията;
 • Обвързване на справки, анализи и ключови показатели към конкретните дейности, ангажименти и потребности на служителите на компанията.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ!