НАД 1 МЛРД. ЕВРО ГРАНТОВЕ ЗА ПРОЕКТИ ЗА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2022 Г. В БЪЛГАРИЯ

В началото на м. април 2022г. Европейската комисия одобри Плана за възстановяване и устойчивост на България. Това е добра новина за бизнеса в страната, който във време на несигурност ще има възможността да получи почти 1,4 млрд. лв. европейски средства подкрепа за развитието на дейността си. От тях над 1 млрд. евро са предвидени да бъдат безвъзмездно финансиране за проекти.

 

Една от първите схеми за подпомагане на бизнеса е чрез Фонд „Растеж и иновации“ , който ще предоставя безвъзмездна помощ чрез ваучери за въвеждане в предприятията на цифрови услуги, технологии и свързан с тях хардуер. По тази схема нашата компания може да ви помогне при предоставянето и внедряването на комплексни решения в областта на услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност, услуги за разработване на софтуер за управленски, производствени и логистични процеси, както и хардуер, необходим за работа с новите приложения.

По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия /МСП/ (до 250 души персонал) от всички сектори на икономиката, с изключение на селско, горско и рибно стопанство; добивна промишленост, строителство, образование и социални дейности, които се финансират чрез други програми или мерки.

 

КАКВО се финансира:
Процедурата ще предоставя комплексна подкрепа под формата на ваучери. Ще бъде извършен предварителен подбор на доставчици на ИКТ услуги и оборудване, от които компаниите, на които е предоставен ваучер, ще могат да закупят: услуги за ИКТ дигитален маркетинг; услуги за разработване на уеб-базирани платформи, уебсайтове, мобилни приложения и други; услуги за разработване на софтуер за управленски, производствени и логистични процеси; услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност; хардуер, необходим за работа с новите приложения.

Стойността на един ваучер ще бъде между 5 000 и 30 000 лв. Те ще бъдат предоставяни на конкурсен принцип. Няма изискване за собствено съфинансиране, т.е. подкрепата е 100%. Стартът на схемата се очаква през второто тримесечие на 2022г.

Безвъзмездно средства се предвиждат и за познатата на бизнеса процедура „Технологична модернизация в предприятията“, която ще подкрепя закупуването на машини, съоръжения и оборудване, както и свързан с тях софтуер.

До края на 2022г. е предвидено да се отворят за кандидатстване още грантови схеми за бизнеса в различни направления. Bullsoft може да ви съдейства при оценка на капацитета на вашата компания, която е първата стъпка при кандидатстване по европрограмите, помага да разберете навреме какъв е шансът ви да бъдете одобрен и какво е необходимо да направите, за да подобрите представянето си. Бизнес анализът наистина пести от вашето време и средства. В екипа ни работят специалисти с експертиза от над 15 години опит в областта на европейското финансиране, които са готови да отговорят на вашите въпроси, като ще предоставим безплатно първата консултация.

Компаниите може да кандидатстват с проекти в следните направления в рамките на 2022г.:
Инвестиции във възобновяема енергия“: Финансирането ще бъде за малки и средни предприятия, малки предприятия със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация от всички сектори (с персонал до 3000 служители) без фирми, които се занимават с производство на енергия и земеделски производители. Ще може да се кандидатства за изграждане на системи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници до 1 MW, в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия.

Ресурси и кръгова икономика“: ще се подпомагат микро, малки, средни и големи фирми от преработващата промишленост с проекти за внедряване на технологии, закупуване на оборудване и свързани с това услуги, които имат като краен ефект намаляване на отпадъците;
намаляване на използваните суровини материали; подобряване качеството на продуктите и тяхната устойчивост; осигуряване на съответствие с европейските стандарти и изисквания; по-добра информираност на крайния потребител.

Енергийна ефективност на сгради“: Схемата е за микро, малки, средни и големи фирми за извършване на енергийно обследване, концепция и проектиране, както и за инвестиции за предписаните мерки, в т.ч. смяна на дограма, поставяне на топлоизолация, подмяна на отоплителни уреди и осветление, изграждане на по-ефективни системи за вентилация, климатизация, ВЕИ и др.