ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ /DATA PROTECTION OFFICER/

Bullsoft предлага на вашата организация да изпълнява функцията на длъжностно лице по защита на личните данни във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). Предлагаме високо ниво на експертиза в областта на защита на личните данни.

Общият регламент относно защитата на личните данни въвежда фигурата на т.нар. длъжностно лице по защита на данните. Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на администратора физическо лице, натоварено с консултативни функции в областта на защитата на личните данни, надзор по спазването на Регламента в организацията на администратора и повишаването на осведомеността и обучението на персонала. За първи път определянето на такова длъжностно лице произтича от акт със сила на закон и става задължително в изрично определени в Регламента случаи.

Регламентът предвижда длъжностно лице по защита на личните данни да имат само определени категории администратори, а именно:

Публични органи или структуридържавни и общински органи, други;

Публични структури (напр. органи, контролиращи дейността на регулирани професии; обществен транспорт; и др.) – субектите имат ограничен или никакъв избор относно това дали и как данните им да бъдат обработвани и се нуждаят от допълнителна защита;

Администратори, чиято дейност, поради своето естество, обхват и цели, изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни като например лечебни заведения, охранителни фирми, банки, застрахователни компании;

Администратори, чиито основни дейности се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни и на лични данни, свързани с присъди и нарушения;

Регламентът изисква лицето по защита на личните данни да притежава задълбочени експертни познания в областта на законодателството и практиката на защитата на личните данни.

 

Направи запитване