ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Администратор: Буллсофт ЕООД
Отговорник по защита на личните данни: Евгени Борисов

Фирма Буллсофт ЕООД е компания за аутсорсинг ИТ услуги в следните направления:
Цялостна обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост в съответствие с изискванията на GDPR (2016/679 General Data Protection Regulation), NIS (Директивата за мрежова и информационна сигурност), ISO 27001:2013 и др.: разработване, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни и сигурността на информацията.
Изготвяне на специализирани регулярни и прогнозни отчети, справки и анализи в областта на финансите, продажбите, маркетинга и др., както и цялостни бизнес анализи /BI/ чрез осигурен достъп до консолидирани бази данни от разнородни източници, предоставени от клиенти.
Аутсорсинг ИТ услугите на Буллсофт ЕООД са достъпни чрез иновативно софтуерно решение, което позволява извличане, обработка и визуализиране в подходящ и лесен за възприемане вид на големи обеми от данни от различни източници. Платформата дава възможност за създаване на гъвкави анализи, справки и визуализации, които подпомагат потребителите в ежедневното и стратегическото вземане на информирани бизнес решения.
Основни предимства на услугите:
Икономически по-изгодно решение спрямо съществуващите алтернативни услуги на пазара, които изискват заплащане за внедряване, обучение, поддръжка и наемане на специалисти, като цените достигат в пъти по-високи нива;
Достъпност до крайните услуги, като готови справки и анализи, от всяко мобилно устройство;
Интегрирани ИТ услуги в обработка на бази данни;
Осигуряват по-добри, надеждни и сигурни системи за обработка на данните; съвместимост с регулаторните изисквания; контрол и управление на ИТ риска;
Допринасят за повишена ефективност и конкурентоспособност;
Наличие на точна и вярна отчетност в компанията по всяко време;
Централизирано изготвяне и съхранение на отчетите;
Повишена бързина, качество и прозрачност при вземане на стратегически и решения; бърз достъп до справки и анализи и др.
Буллсофт ЕООД е сертифицирано за въведена интегрирана система за управление съгласно международните стандарти ISO 9001: 2015 и ISO 27001:2013.

Данни за контакт с Буллсофт ЕООД:
Местоположение:
Държава: България
Адрес: гр. Враца, ул. Димчо Дебелянов № 1
Телефон: 00359896845855
Ел. поща: bullsoftbg@gmail.com
Интернет страница: https://www.bullsoft-bg.com

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашият Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: bullsoftbg@gmail.com
Тел: 00359896845858
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
Категориите лични данни, които събираме и обработваме са пряко свързани с дейността на фирмата и изпълнение на сключените договори, с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни. Те включват, но не само, имена на управители, съдружници, ЕГН, имейл адреси, адреси на регистрация, телефонни номера, финансова информация.
Специални категории данни, които обработваме:
Фирма Буллсофт ЕООД обработва само свидетелства за съдимост от специални категории данни, свързани с изпълнение на сключените договори и изискването на публични институции!
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Основната цел за която събираме и съхраняваме лични данни е пряко свързана с дейността на фирмата, а именно:
Цялостна обработка на база данни на клиенти, в т.ч. осигуряване на информационна и киберсигурност, и регулаторна съвместимост в съответствие с изискванията на GDPR (2016/679 General Data Protection Regulation), NIS (Директивата за мрежова и информационна сигурност), ISO 27001:2013 и др.: разработване, обработка и съхранение на регистри, политики, записи и документи, свързани със защита на личните данни и сигурността на информацията.
Изготвяне на специализирани регулярни и прогнозни отчети, справки и анализи в областта на финансите, продажбите, маркетинга и др., както и цялостни бизнес анализи /BI/ чрез осигурен достъп до консолидирани бази данни от разнородни източници, предоставени от клиенти.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:
Обработването се основава на вашето съгласие и е необходимо за изпълнение на договор с вас, свързан с основния предмет на дейност на фирмата
Обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас, с който се задължаваме да обработваме вашите лични данни и да ги предаваме на друг администратор на данни – управляващи органи по оперативните програми, с цел спазване на законови изисквания
Обработването е необходимо, за да защитим вашите интереси пред публични органи, свързани с изпълнение на договор с вас
Обработването е необходимо, за да защитим вашите интереси пред национални и международни сертифициращи органи, свързани с изпълнение на договор с вас

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:
Качествено изпълнение на сключените договори, с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни, спазвайки всички законови изисквания на Р България, EU, международни органи.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни:
При изпълнение на сключените договори, с цел максимално постигане на положителни резултати за клиентите ни, вашите лични данни ще бъдат предоставени на законно основание на следните, но не само, органи и организации:
Съответните управляващи органи по оперативните програми на България и EU
Разплащателна агенция към ДФЗ
Национални и международни сертифициращи организации

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност, вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.
В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в съответствие с Процедура по оттегляне на съгласието от субекта на данни. Буллсофт ЕООД документира и доказва, че субектът на данните е оттеглил съгласието си за обработката на личните му данни съгласно Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните.
Когато обработката има множество цели, Буллсофт ЕООД документира и доказва оттеглянето на съгласието за всяка отделна цел, съобразно Образец на форма за оттегляне на съгласие от субекта на данните.
Дейностите по обработка, които се основават на съгласието, се прекратяват в съответствие със съответния процес. Отговорникът по защита на данните информира съответния собственик на процеса за тази промяна, за да може обработката да бъде спряна.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация
Буллсофт ЕООД няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните
Буллсофт ЕООД ще съхранява Вашите лични данни съгласно регламентираните срокове след приключване на договорираните дейности, като данните ще бъдат съхранявани по следния начин:
На хартиен носител
На електронен носител, криптирани

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:
имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Буллсофт ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
имате право да поискате от Буллсофт ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
имате право да поискате от Буллсофт ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
имате право да поискате от Буллсофт ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
когато сте оттеглил своето съгласие;
когато сте възразил срещу обработването,
когато обработването е незаконосъобразно;
когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
имате право да поискате от Буллсофт ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за момента е:
За България: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Буллсофт ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на Буллсофт ЕООД или директно на Отговорника по защита на данните на посочените по-горе данни за контакт.
Можете да прочетете повече за това как и защо използваме вашите данни тук:

Начало